• pmf-4
  • pmf1
  • pmf3
  • pmf12

Prirodno-matematički fakultet osnovan je odlukom Narodne skupštine Republike Srpske 12. septembra 1996. godine (Odluka br. 02-1236/96 od 12.09.1996.). Rješenjem Ministarstva obrazovanja nauke i kulture (broj 02-1075 od 28.09.1996.) od 01. oktobra 1996. utvrđuje se da Prirodno matematički fakultet ispunjava uslove za početak rada i obavljanje djelatnosti za sledeće studijske programe: Biologija, Geografija, Fizika, Matematika i informatika.
Prirodno matematički fakultet je organizaciona jedinica integrisanog Univerziteta u okviru koje se izvode studijski programi Geografija, Hemija, Fizika, Biologija, Matematika i informatika, Ekologija i zaštita životne sredine, Prostorno planiranje i Tehničko vaspitanje i informatika.
Na Prirodno –matematičkom fakultetu, Univerziteta u Banjoj Luci zaposleno je 104 nastavnika i saradnika, od toga sa punim radnim vremenom 76 nastavnika i saradnika.
Misija Prirodno-matematičkog fakulteta je da razvija, unaprjeđuje i širi znanje, vještine i sposobnosti u oblasti fundamentalnih nauka, po evropskim i svjetskim standardima, uz punu i otvorenu saradnju sa relevantnim institucijama i subjektima u regionu, Evropi i svijetu. Obrazovanu i naučno-istraživačku misiju Fakultet obavlja na visoko profesionalan način učešćem vodećih kadrova iz Republike Srpske i okruženja. Osposobljavanjem visoko profesionalnih kadrova, realizacijom naučno-istraživačkih projekta i naučno-stručnih skupova, Prirodno-matematički fakultet na najbolji mogući način doprinosi razvoju nauke i obrazovanja u Republici Srpskoj, te njenom ukupnom društveno-ekonomskom razvoju.
Vizija Prirodno-matematičkog fakulteta je da bude lider u razvoju prirodnih, matematičkih i nekih primijenjenih nauka u RS, i u isto vrijeme vodeća institucija RS u osposobljavanju odgovarajućih nastavnih kadrova iz sistema prethodno navedenih nauka, te da sarađuje sa reprezentativnim naučno-istraživačkim, obrazovnim i privrednim istitucijama u RS, regionu i svijetu.
Osnovni ciljevi i zadaci misije i vizije Prirodno-matematičkog fakulteta su da:
- savremeno obrazovanje prosvjetnih radnika i drugih stručnjaka iz oblasti prirodnih, matematičkih i nekih primijenjenih nauka treba da bude zasnovano na najsavremenijim znanjima, tj. teoriji i praksi iz oblasti fundamentalnih nauka;
- postane jedna od prestižnih regionalnih institucija visokog obrazovanja u oblasti fundamentalnih nauka;
- u potpunosti primjenjuje savremene obrazovne i naučne tehnologije i podstiče stvaralaštvo i razvoj;
- obrazovanjem i naučno-istraživačkim radom doprinosi ukupnom razvoju Republike Srpske i njegovom uključivanju u evropski i svjetski obrazovani i naučni sistem.

Istraživačka infrastruktura

Stereomikroskop, LEICA EZ4D
Spektrofotometar, UV/VIS 1800 Shimadzu
Centrifuga, CENTRIC 200/R
Elektroforeza, BIORAD
Terenska stanica za analizu vode, HACH LANGE
Mikroskop Leica DF 1000
Elektroagregat za lov ribe ELT62II160GI - 3000 watt + imp.32 kw
Uređaj za mjerenje koncentracije radona u vazduhu Rad-7
MapInfo (licencirani GIS softver)
Serer (WEB GIS server sa obimnom bazom rasterskih i vektoriskih podataka za teritoriju BiH)
Automatska meteorološka stanica
UV data loger

Istraživači:

dr RAJKO GNjATO, red. prof., Dekan
dr ĐURO MARIĆ, red. prof.,
dr ŽIVOJIN ERIĆ, red. prof.
dr MILAN JOVANOVIĆ, red. prof.
dr MILAN JANjIĆ, red. prof.
dr ČEDOMIR CRNOGORAC, red. prof.
dr NEVENKA PAVLOVIĆ, red. prof.
dr DRAGO TODIĆ, vanr. prof.
dr ZORAN RAJLIĆ, vanr. prof.
dr DRAŠKO MARINKOVIĆ, vanr. prof.
dr SLAĐANA MIRJANIĆ, vanr. prof.
dr SINIŠA IGNjATOVIĆ, vanr. prof.

dr VLADIMIR JOVANOVIĆ, vanr. prof.
dr RADISLAV TOŠIĆ, vanr. prof.
dr BRANKO PREDOJEVIĆ, vanr. prof.,
dr GORAN TRBIĆ, vanr. prof.
dr MIROSLAV PRANIĆ, vanr. prof.
dr BILjANA KUKAVICA, vanr. prof.

dr DUŠKO JOJIĆ,  vanr. prof.

dr ILIJA LALOVIĆ, doc.
dr LEJLA VASIĆ, doc.
dr RADOSLAV DEKIĆ, doc.
dr MILENKO ŽIVKOVIĆ, doc.
dr MIRA MANDIĆ, doc.
dr ALEKSANDRA PETRAŠEVIĆ, doc.
dr IGOR ZEKANOVIĆ, doc.
dr SINIŠA VUČENOVIĆ, doc.
dr DUŠKO BOGDANIĆ, doc.
dr DAVORIN BAJIĆ, doc.
dr IRENA MEDAR-TANjGA, doc.
dr DRAGOJLA GOLUB, doc.
dr SAŠA, ZELjKOVIĆ,  doc.
dr NINA JANjIĆ,doc.
dr VESNA BABIĆ-RAJČEVIĆ,  v. asist
mr SMILjANA PARAŠ, v. asist.
mr SVJETLANA LOLIĆ, v. asist.
mr SLAĐANA BABIĆ, v. asist.
mr MILICA BALABAN, v. asist.
mr DRAGANA BLAGOJEVIĆ, v. asist.
mr BILjANA DAVIDOVIĆ-LUBARDA, v. asist.
NEDA  ŽIVAK, master, v. asist.
mr TANjA MIŠLICKI TOMIĆ, v. asist.
mr SNjEŽANA DUPLjANIN, v. asist.
mr TANjA MAKSIMOVIĆ, v. asist.
mr OLjA ĐORĐIĆ, v. asist.
mr SANjA KRNETIĆ, v. asist.
mr MAJA MANOJLOVIĆ, v. asist.
mr DUŠANKA MARČETIĆ-LEKIĆ, v. asist.
mr DRAGAN MATIĆ, v. asist.
dr DUŠICA PEŠEVIĆ, v. asist.
mr BILjANA SUKARA-ĆELIĆ, v. asist.
mr VLADIMIR JANjIĆ, v. asist.
mr OGNjEN MARIĆ, v. asist.
mr VLADIMIR TELEBAK, v. asist.
mr DRAGANA MALIVUK, v. asist.
mr GORAN ŠUKALO, v. asist.
mr BORIS MARJANOVIĆ, v. asist.
mr TATJANA POPOV, v. asist.
mr SVETLANA MILOŠEVIĆ, v. asist.
mr MLAĐEN TRIFUNOVIĆ, v. asist.
mr DEJAN DMITROVIĆ, v. asist.
mr BOJAN NIKOLIĆ, v. asist.
mr SINIŠA ŠKONDRIĆ, v. asist.
mr ZVJEZDANA SANDIĆ, v. asist.
mr DRAGAN PAPIĆ, asist.
mr MILANKA TREML, v. asist
IVAN SAMELAK, asist.
LOVRIĆ NOVICA, asist.
ČOLIĆ  VUKOSAVA, asist.
MARKO STANOJEVIĆ, asist.
DIMITRIJE ČVOKIĆ, asist.
DRAGANA ŠNjEGOTA, asist.
BRANKA BILBIJA, asist.
MILICA LUKAČ, asist.
SVJETLANA CVIJIĆ, asist.
MAJA PETKOVIĆ, asist.
DINO HASANAGIĆ, asist.
ALEKSANDAR MAJIĆ, asist.
NEVENA VUČEN, prof. engleskog

 

Kontakt:

Mladena Stojanovića 2, Banja Luka
Tel./faks:  051/319-142

www.pmf.unibl.org