JAČANJE ISTRAŽIVANJA I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA U OBLASTI MEDICINE I ZDRAVSTVENIH NAUKA

Naše usluge članovima klastera

Designed by Pressfoto

Priprema prijedloga projekata

Udruženje za jačanje istraživanja i tehnološkog razvoja u oblasti medicine i zdravstvenih nauka „HEALTH RTD CLUSTER“ ima svojstvo pravnog lica, koje stiče upisom u sudski registar kod nadležnog suda u Banjoj Luci.

Obavlja praćenje međunarodnih tendera za dodjelu finansijskih i materijalnih sredstava  u vidu kreditnih linija, donacija i grantova te inicira učešće na zajedničkim projektima i kooperaciju između članica Klastera,

  • povezuje svoje članove međusobno
  • uspostavlja kontakte i saradnju sa svim zainteresovanim organizacijama
  • jačanjem kapaciteta za  pripremu prijedloga projekata 
sinisa-mutic-prijedor3-768x431

Inicira i realizuje projekte

Vrši promociju svojih članova kroz :

  • organizuje samostalno ili zajedno sa drugim organizacijama stručne skupove, savjetovanja, seminare i druge oblike stručnog obrazovanja u skladu sa ciljevima Klastera
  • podstiče i promoviše pronalazaštvo, inovativnosti i zaštitu intelektualnog vlasništva
  • promocijom i popularizacijom nauke i tehnologije
Designed by Freepic.diller

Inicira i realizuje projekte koji se odnose na aplikativna istraživanja u oblasti medicine, zdravlja i biomedicine

Jačanje istraživačko razvojnih kapaciteta u oblasti medicine i zdravstvenih nauka, usmjeravanje društva ka inovacijama i podizanje opšteg nivoa tehnologija u privredi i obezbjeđivanje konkurentnosti robe i usluga na domaćem i svjetskom tržištut visionary e-services vis-a-vis strategic web-readiness.